Szukaj
SamaSieBadam by SmartFlat
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

SMART FLAT SUZAN REYADH-TARASOVA 

OBOWIĄZUJĄCY OD 1.05.2020

 

Właścicielem sklepu internetowego www.smartflat24.pl zwanym dalej Sklepem Internetowym jest Suzan Reyadh-Tarasova prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Smart Flat Suzan Reyadh-Tarasova z siedzibą w Łomiankach (kod pocztowy 05-092) przy ul. Przyłuskiego 50, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 1181717818, REGON: 361607107.

Zasady korzystania ze sklepu internetowego są opisane w niniejszym regulaminie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad funkcjonowania sklepu prosimy o kontakt.

 

1 REJESTRACJA

 •  Użytkownikiem Sklepu Internetowego może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie www.smartflat24.pl.
 • Rejestracja i użytkowanie Sklepu Internetowego jest dobrowolne i bezpłatne.
 • Rejestracja przebiega według zasad zawartych w formularzu rejestracyjnym Sklepu Internetowego.

2 TRANSAKCJE

 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma zarejestrowana w serwisie www.smartflat24.pl
 • Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest właściciel sklepu firma Smart Flat Suzan Reyadh-Tarasova z siedzibą w Łomiankach przy ul. Przyłuskiego 50 zwana dalej Sprzedawcą.

 

3 OFERTA

 • Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawionej w serwisie www.smartflat24.pl w chwili składania zamówienia.
 • Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 • Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
 • W Sklepie Internetowym organizowane są promocje na wybrane produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje właściciel Sklepu Internetowego firma Smart Flat Suzan Reyadh-Tarasova, zastrzegając sobie prawo do rozpoczęcia i zakończenia promocji w dowolnym terminie.
 • Koszty związane z wysyłką zakupionego towaru pokrywa Nabywca.

 

4 ZAMAWIANIE TOWARÓW

 • Zamówienia może dokonać każda osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym odbywa się poprzez: wypełnienie formularza zamówienia po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu.
 • Zarejestrowanie się wymaga udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane te nie będą przekazywane ani udostępniane żadnym firmom i osobom trzecim.

 

5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia przez Nabywcę i akceptacji przez Sprzedawcę, Sklep Internetowy wysyła drogą e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 • Czas bezpośredniej dostawy towaru jest zgodny z wybraną przez nabywcą formą spedycji.
 • Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 • Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a właścicielem sklepu internetowego Smart Flat Suzan Reyadh-Tarasova z siedzibą w Łomiankach przy ul. Przyłuskiego 50.

 

6 FORMY PŁATNOŚCI

 • Przelewem na konto przed dostawą towaru. Dane do przelewu: Smart Flat Suzan Reyadh-Tarasova z siedzibą w Łomiankach przy ul. Przyłuskiego 50, 05-092, Łomianki. 

BANK PKO BP, Nr konta: 26 1020 1026 0000 1102 0442 4875

 • Kartą kredytową przy zamówieniu towaru lub poprzez płatności internetowe.
 • Gotówką przy odbiorze towaru.

 

7 TRANSPORT I DOSTAWA

 • Towar wysyłany jest na koszt odbiorcy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Koszt przesyłki naliczany jest wg. aktualnych stawek firmy kurierskiej. Czas i terminy realizacji zmówienia ujawnia się w opisie produktu.
 • Przy zamówieniu na przedpłatę (fakturara Proforma) towar jest wysyłany po wpływie środków na konto.
 • W momencie wysłania towaru klient jest o tym informowany (mailowo lub telefonicznie).
 • Bieg terminu realizacji rozpoczyna się, w zależności od wybranego sposobu zapłaty, od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty wartości zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pobraniem od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę
 • Istnieje możliwość wysyłki towaru wybranym przez klienta przewoźnikiem. Przesyłka taka odbywa się tylko na koszt i ryzyko klienta.
 • W razie opóźnienia Sprzedawcy w dostawie zamówionego towaru, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
 • W przypadku zamówienia towaru w znacznej ilości lub ze względu na właściwości zamówionego towaru, dostawa może odbyć się w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, lub telefonicznie z Zamawiającym.
 • Przed odebraniem przesyłki, w obecności Kuriera, prosimy sprawdzić stan opakowania oraz towaru. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub próby otwarcia zalecamy odmowę Kurierowi jej przyjęcia, i stwierdzenia tych czynności sporządzeniem stosownego protokołu. Powyższe pozwoli na usprawnienie procedury reklamacji przesyłki uszkodzonej w transporcie przez Kuriera.

 

8 RĘKOJMIA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi rzeczy wolne od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
 • Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 • Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 • Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego
 • Sprzedawca jest ponadto odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna)
 • W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wady, Konsument powinien poinformować o tym Sprzedawcę. Dla spełnienia powyższego obowiązku wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia przez Konsumenta. W celu usprawnienia procedury zalecamy przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną (na adres e-mail: smartflat.zdrowie@gmail.com). W przypadku wystąpienia wady, towar wraz z jej opisem, a także z ewentualnym wskazaniem sposobu realizacji uprawnień wynikających z rękojmi, Zamawiający może przesłać na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem Kuriera lub operatora pocztowego lub po uzgodnieniu ze Sprzedawcą również osobiście.
 • Sprzedawca zajmie stanowisko wobec reklamacji przez zawiadomienie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub w inny wskazany przez Zamawiającego dogodny dla niego sposób, w terminie 14 dni od doręczenia mu towaru wraz pismem wyrażającym treść reklamacji. Jeżeli uprawnienia z rękojmi wykonywane są przez Konsumenta, a Sprzedawca w ciągu 14 dni nie zajmie stanowiska wobec roszczenia Konsumenta, żądanie to uznaje się za uzasadnione.
 • Koszty związane z odesłaniem towaru, którego dotyczy reklamacja, Sprzedawca zwraca niezwłocznie po uwzględnieniu reklamacji. Towar co do którego wykonywane są uprawnienia wynikające z rękojmi zostanie, w zależności od zgłoszonego sposobu załatwienia sprawy, naprawiony albo wymieniony na zgodny z umową, a jeżeli będzie to niemożliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu kwotę uiszczoną tytułem zamówienia. Jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę, Sprzedawca zaoferuje mu inne, dostępne w ofercie Sklepu towary do wyboru z uwzględnieniem różnicy w cenie pomiędzy nimi a towarem, co do którego uwzględniono reklamację.
 • Gdy realizacja reklamacji Zamawiającego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 

9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 • Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone listownie na adres Smart Flat Suzan Reyadh-Tarasova z siedzibą w Łomiankach przy ul. Przyłuskiego 50 lub pocztą elektroniczną na adres: smartflat.zdrowie@gmail.com.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwracany towar należy kierować na adres: Smart Flat Suzan Reyadh-Tarasova z siedzibą w Łomiankach przy ul. Przyłuskiego 50.
 • Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Dla duzych towarów lub duzych ilosci ze względu na gabaryty i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

10 GWARANCJE

 • Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.
 • Sprzedawca nie jest gwarantem w przypadku udzielenia gwarancji przez producenta towaru. Powyższe nie wyłącza uprawnień Konsumenta przysługujących mu z tytułu rękojmi.

 

11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przekazywane przez użytkowników Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Suzan Reyadh-Tarasova prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Smart Flat Suzan Reyadh-Tarasova z siedzibą w Łomiankach (kod pocztowy 05-092) przy ul. Przyłuskiego 50, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 1181717818, REGON: 361607107.
 • Podane w trakcie rejestracji dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy między sprzedawcą a użytkownikiem oraz ewidencji sprzedaż, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę, również w celach marketingowych (newsletter).
 • Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić sprzedawcy realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 • Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, może się także zwrócić o wykreślenie swoich danych z bazy sprzedawcę.
 • Użytkownik ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 • Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 • Zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane osobom ani podmiotom trzecim. 

 

12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy REGULAMIN.
 • Zawartość sklepu internetowego www.smartflat24.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat oferowanego sprzętu są zgodne z danymi producenta.
 • Zamawiający składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy dotyczącej określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy następuje z chwilą dotarcia do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę formularza zamówienia wyrażającego wolę zawarcia umowy.
 • W kontaktach z Zamawiającym Sprzedawca korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon). Wykorzystywane przez Sprzedawcę numery telefonów i adresy e- mail to:
  tel.: 608677974, 500431006, E-mail: smartflat.zdrowie@gmail.com, samasiebadam@gmail.com 
 • Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Zamawiającego na stronach internetowych sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 • Korzystanie ze sklepu internetowego www.smartflat24.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający, następujących minimalnych wymagań technicznych: - Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub - Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, - minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli - w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 • Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.smartflat24.pl/regulamin
 • Regulamin Sklepu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumentów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

 

13 INFORMACJA O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 • Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 • Rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej możliwe jest również w drodze mediacji prowadzonej w formie negocjacji prowadzonych przed mediatorem. Skutkiem mediacji może być zawarcie ugody przed mediatorem, która odzwierciedlać będzie zawarte przez strony porozumienie.Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl